Késedelmi kamat számításának új szabályai

2013. július 1-től hatályba lépő Ptk. módosítás

A pénztartozások után járó késedelmi kamat számításának módja több ponton változik 2013. július 1-jétől. Általános változás, hogy míg jelenleg a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat a késedelmi kamat számításának alapja, addig július 1-től a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat lesz az irányadó.

Végre jogszabályban is rendezésre kerül az az eset, amikor a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni. Ilyen esetekben nyilván nem alkalmazható a magyar forintra meghatározott jegybanki alapkamat a késedelmi kamat számításának alapjaként. A vonatkozó szabályozás hiányát eddig a bírói gyakorlat próbálta meg orvosolni. Július 1-től kezdődően az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat válik az idegen pénznemben teljesítendő tartozás után fizetendő késedelmi kamat számításának alapjává.

Gazdálkodó szervezetek közötti késedelmi kamat számításának alapja a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke lesz. A gazdálkodó szervezetek közötti késedelmi kamatszámítás legfontosabb változása azonban azt gondolom, hogy a kamatszámítás kezdő időpontjával kapcsolatos változás lesz. Kifejezetten sérelmes ugyanis az a jelenleg hatályos rendelkezés miszerint gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamat nem a kötelezett tényleges késedelembe esésének napjától, hanem a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított harminc nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult teljesítésétől számított harminc nap elteltétől bizonyos esetekben. Végre a tényleges késedelembe esés fogja meghatározni a késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdőnapját. A gazdálkodó szervezetek az egymással kötött szerződéseikben a késedelmi kamatfizetési kötelezettséget nem zárhatják ki.

A módosítás bevezeti a behajtási költségátalány megfizetésének kötelezettségét. Eszerint ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

Hatóságokkal kötött szerződések esetében is alkalmazni kell a késedelmi kamat számításának a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó lényegi rendelkezéseit.